ЛЮТЕРАНСЬКА КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ В САКСОНІЇ В 1525–1580 рр.

Купить ЛЮТЕРАНСЬКА КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ В САКСОНІЇ В 1525–1580 рр.

У монографії досліджується лютеранська конфесіоналізація в Саксонії як одна з ключових проблем історії Реформації. Приділено увагу виникненню парадигми конфесіоналізації в історіографії, розкрито особливості політичної боротьби, схарактеризовано трансформації релігійного життя і становлення територіальної церковної організації, проаналізовано заходи щодо реформування освіти в саксонському регіоні конфесійної доби. Для істориків, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто...

Нет в наличии
150 грн.

ЗМІСТ

Передмова
Розділ 1. Історіографія та джерела
1.1 Проблеми конфесіоналізації в історіографічній традиції
1.2 Джерельна база
Розділ 2. Саксонія в конфесійно-політичній боротьбі середини 20– 80-х рр. XVI ст
2.1 Передумови і причини конфесійно-політичних перетворень на території Саксонії. Піднесення курфюршества Саксонського як центру Реформації у 20–30-х рр. XVI ст.
2.2 Вплив Саксонії на початок лютеранської конфесіоналізації в територіях Німеччини
2.3 Особливості конфесійно-політичного розвитку герцогства Саксонського у 20–30-х рр. XVI ст.
2.4 Суспільно-політична боротьба у Саксонії у середині 40-х – на початку 50-х рр. XVI ст. Політична діяльність Моріца Саксонського
2.5 Участь Саксонії в укладанні Аугсбурзького релігійного миру і його осмислення в німецькій політичній думці конфесійної доби
2.6 Лютеранська конфесіоналізація в курфюршестві Саксонському у період правління Августа І
Розділ 3. Євангелічно-лютеранська теологія і церковна організація в саксонських землях конфесійної доби
3.1 Реформаційний рух у Саксонії на початку 20-х рр. XVI ст. як передумова лютеранської конфесіоналізації
3.2 Візитації в Саксонії: мета, проведення, наслідки
3.3 Підготовка перших євангелічних статутів Саксонії та їх вплив на інші території Німеччини. Структура, зміст і значення євангелічних статутів
3.4 Розробка і зміст віросповідних книг лютеранства, їх поширення в саксонських землях
3.5 Міжконфесійні суперечності в Саксонії та їх подолання. Становлення лютеранської ортодоксії
3.6 Розвиток структур євангелічної церкви в Саксонії у 40–70-х рр. XVI ст. Саксонський статут 1580 р. як підсумок територіального церковного будівництва в курфюршестві Саксонському
Розділ 4. Особливості лютеранської конфесіоналізації в саксонському суспільстві. Освіта в системі конфесійних перетворень
4.1 Відносини між світською та церковною владою й населенням Саксонії. Заходи регламентації соціального життя
4.2 Шкільне виховання в Саксонії 20–80-х рр. XVI ст. як складова лютеранської конфесіоналізації
4.3 Місце саксонських університетів у здійсненні лютеранської конфесіоналізації
Висновки
Джерела та література

Святкування у 2017 р. 500-річчя від початку Реформації засвідчує її не-перехідну значущість в європейському та світовому контексті. В історіографії набула поширення думка про те, що виступ Мартіна Лютера з «95 тезами» ознаменував початок Нового часу1. І незважаючи на те, що сам факт приби-вання Лютером тез 31 жовтня 1517 р. до воріт Замкової церкви Віттенберга на цей час заперечується деякими дослідниками2, незаперечним залишається ви-знання значущості реформаційних подій для подальшого розвитку Німеччини, Європи, світу протягом Нового часу та новітньої епохи. Тому сучасний погляд на Реформацію має охоплювати різні сторони цього історичного феномена.
Характеризуючи зміст реформаційних перетворень, дослідники зверта-ються до вивчення релігійної, церковної, політичної, соціальної, економічної, ідеологічної, освітньої сфер суспільного життя Німеччини. Об’єднавчим мо-тивом участі в реформаційному русі, що спричинив масштабні зміни в усіх зазначених сферах, поставало прагнення трансформацій існуючого суспільно-го ладу, що не задовольняв (частково або повною мірою) ті соціальні верстви, які приєдналися до перетворень. Так, В. О. Дятлов характеризує Реформацію як стадіально-регіональний процес європейської модернізації, складовою яко-го були реформаційні проекти і програми, реформи, революції, конфесійно-догматичне оформлення нововведень3.
Водночас під час Реформації дедалі більше виявляли себе тенденції стабілізації соціуму, урегулювання суспільних відносин, закріплення досяг-нутих перетворень. Необхідність досягнення подібної мети визначила посту-пову консолідацію німецького суспільства, яка відбувалася на нових конфе-сійних засадах. Тривалість і складність названих процесів зумовлюють від-мінності підходів істориків до їх вивчення.

Територіально праця охоплює землі, що входили до складу курфюрше-ства Саксонського та герцогства Саксонського. Водночас у деяких випадках автор залучає матеріали, що характеризують розгортання лютеранської кон-фесіоналізації в інших регіонах Німеччини, оскільки такий підхід дає змогу більш глибоко розкрити як особливості формування земельної державності в саксонських територіях конфесійної доби, так і вплив Саксонії на реформа-ційні перетворення в загальнонімецькому масштабі.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, наукової об’єктивності, системності. Зазначені принципи є важливими для визначення сутності лютеранської конфесіоналізації, її значення в розвитку німецького су-спільства, зв’язку з іншими подіями історії раннього Нового часу. Так, прин-цип історизму передбачає вивчення процесу лютеранської конфесіоналізації у взаємодії з конкретно-історичними особливостями розвитку Саксонії раннього Нового часу. Принцип об’єктивності забезпечує розгляд подій, процесів, вияв-лення тенденцій конфесіоналізації в їх повноті і суперечливості. Принцип сис-темності дає змогу дослідити конфесійні перетворення в Саксонії як цілісний, складний і тривалий процес, визначити його головні причини та наслідки.

До основних методів дослідження належать історико-генетичний, істо-рико-типологічний, історико-порівняльний, метод періодизації. Застосування кожного з них зумовлене специфікою конкретних проблем дослідження. Зок-рема, використання історико-генетичного методу пов’язане з визначенням передумов та причин виникнення конфесіоналізації. Застосування історико-типологічного методу передбачає розкриття сутності конфесіоналізації як фе-номена історії раннього Нового часу. Історико-порівняльний метод дає змогу виявити спільні та відмінні риси лютеранської конфесіоналізації в Саксонії й інших регіонах Німеччини. Значущість методу періодизації для нашого дос-лідження пояснюється необхідністю розкриття смислових характеристик різ-них етапів лютеранської конфесіоналізації як чинника становлення територі-альної державності курфюршества Саксонського.

Автор висловлює глибоку вдячність за підтримку викладачам кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Національного університету цивільного захисту України, кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківс-кого національного університету імені В. Н. Каразіна, колегам з інших вищих навчальних закладів, які своїми порадами та консультаціями сприяли підго-товці монографії, узяли активну участь в обговоренні її змісту.

Город издания Харків
ISBN 978-617-7541-68-3
УДК 94(430Саксонія) «1525-1580»
Автор
Издательство ФЛП Панов А.Н.
Дата издания 2018
Язык укр
Кол-во страниц 256
Формат страниц А5
Жанр Научное

Теги: Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525–1580 рр.

ЛЮТЕРАНСЬКА КОНФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ В САКСОНІЇ В 1525–1580 рр. отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!