Основи охорони праці: навчальний посібник для самостійної роботи студентів

Купить Основи охорони праці: навчальний посібник для самостійної роботи студентів

В наличии
250 грн.

ПЕРЕДМОВА

Основи охорони праці вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» і «бакалавр» після вивчення ними дисципліни «Безпека життєдіяльності» та основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» молодші спеціалісти та бакалаври з відповідних спеціальностей та напрямів підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці:

Загальнокультурні компетенції:

- здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

- володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу;

Професійні компетенції:

в виробничо-технологічній діяльності:

- обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі діяльності);

- ефективне виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці на робочому місці, у виробничому колективі;

- проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві;

в організаційно-управлінській діяльності:

- проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

- здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

- методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу);

в проектно-конструкторській діяльності:

- впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

Приєднання системи вищої освіти України у 2005 році до Болонської декларації підвищує вимоги до рівня фундаментальної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Перехід до кредитно-модульної системи навчання обумовлює перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи студентів. Навчальний план дисципліни «Основи охорони праці» передбачає 54 години навчального навантаження, з яких 30 годин відведено на аудиторні заняття (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, семінарські заняття) і 24 години – на самостійну роботу студентів. Відповідно до його навчальної програми розбито на вісім модулів, у структурі кожного з яких передбачені теми для самостійного засвоєння.

Аудиторні заняття в умовах кредитно-модульної системи навчання проводяться з найбільш складних для засвоєння тем, а решту маиеріалу студенти повинні засвоювати самостійно. Це потребує чималих зусиль з боку студентів і досить великих витрат часу.

Задля методичної допомоги студентам цей посібник містить у стислому вигляді основні теоретичні питання з усіх тем, які відповідно до тематичного плану з «Основ охорони праці» відведено на самостійне засвоєння, визначення основних показників і базові формули, що дозволяє впорядкувати знання у загальну систему. На завершення кожної теми самостійного вивчення з усіх модулів наведені тестові завдання, які дозволяють здійснити самоперевірку рівня засвоєння знань та провести їх самооцінювання.

При підготовці цього посібника його укладачі взяли за базовий підручник В.Ц. Жидецького «Основи охорони праці» . – Львів: УАД, 2006. – 336 с.

Для більш ефективного засвоєння тем відведених на самостійне вивчення, при мінімізації витрат часу доцільно організувати цю роботу, дотримуючись чіткої послідовності тем, що складають модулі дисципліни. При своєчасному виконанні та складанні всіх видів звітності як з аудиторних занять, так і з самостійної роботи, гарантується глибоке та всебічне засвоєння матеріалу з дисципліни «Основи охорони праці» із відповідним оцінюванням як на модульному контролі, так і на підсумковому.

Автор3 Е.А. Дармофал
Автор2 М.І. Адаменко
Город издания 2017
ISBN ISBN 978-617-7541-54-6
Авторский знак О-92
УДК 331.4
Автор
Издательство ФЛП Панов А.Н.
Дата издания 2017
Язык укр
Кол-во страниц 492
Формат страниц А5
Жанр Учебное
Иллюстрации нет

Основи охорони праці: навчальний посібник для самостійної роботи студентів отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!